tikt

tikt
2 tìkt conj. 1. žr. 2 tik 1: [Būras] su protu daugsyk apgauna didelį poną, tìkt nedrįsta bėdžius vis, kaip reik, pasakyti K.Donel. Tìkt anie bėdavojas, kaip tų šiaudų bereiks gauti Šts. Ir išejo brolelis, išsinešė kardelį, o ir iškirto vartų lentelę, tikt ne muno vargelį StnD20. Nešaukė nelaukė manęs matutė, tìkt gražiai kukavo girioj gegutė (d.) Brž. Kačeig svietas sugrūtų, tikt Dievo karalystė nesugrus OsG174. Bet Jėzus veikiai išgirdo tą kalbą sakytąją ir tarė vyriausiamjam šiuilės: nesibijok, tikt tikėk Bb1Mr5,36. Niekam nederėjo valgyt, tikt kunigams BtMr2,26. Visi tylėjo, tikt aš viens ne KBI14. Niekop daugiaus nedera, tikt oran est išmesta ir kojomis žmonių paminta Ch1Mt5,13. 2. žr. 2 tik 3: Patys matysite, kad ne tikt galima, bet ir jums naudinga bus K.Donel1. Ne tìkt vokiečiai visoki mus pažiūrėti, bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko K.Donel. Ilgai galėsme nežinoti ne tikt kaip reikia parašyti žodis taip (ar teip?), bet ir daugybės kitų paprasčiausių žodžių K.Būg. Tiesos Dievo yra kaipo saulė, kuri ne tikt šviesybe savo apšviečia, bet ir savo šiluma šildo žemę prš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tikt ką — adv. ką tik, visai neseniai: Tikt ką buvo išėję N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikt — 1 tìkt prt. K, Rtr, NdŽ, KŽ; H, R, R160, MŽ, N, L žr. 1 tik: 1. Reikia rašyti pagalba ir pašalpa su a, nėsa tikt tiedvi lyti tėra taisykliški K.Būg. Sviestą turguje pirkti galima tikt su taukų ženklais prš. Ir valgyt galima buvo tikt prie atvirų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikt — 3 tìkt interj. 1. topt: Tìkt man galvon, kad kaminas neuždarytas! Kpč. 2. apie staigų, netikėtą veiksmą: Grybus valgom, kad tìkt ir kunigas Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ką tikt — prt. žr. ką tik 1: Idant kūdikiai jų, ką tikt užgimę, į upę mesti būtų S.Stan …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ticked — /tikt/, adj. Slang. angry; miffed. [1935 40; TICK1 + ED2] * * * …   Universalium

  • vyža — vyžà sf. (2) KBII82, KII104,142, KGr179, K, K.Būg, Š, Rtr, BŽ266, RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, (4) K, J.Jabl, NdŽ, KŽ, vyža (1) K.Būg, NdŽ, KŽ, DŽ1, (3) NdŽ, KŽ, Slnt; Lex66, SD124, R, R274, MŽ367, Sut, N, RtŽ, Amb, KlvK96, L, LL74,170 1. ppr. pl. iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • per — 1 per̃ praep. su acc. (tarmėse su instr., dat. ir nom.), par̃ (dial.) I. erdvės santykiams reikšti. 1. R106 nurodant, kad daiktų išsidėstymas ar judėjimo linija eina kokiu nors plotu, paviršiumi: Tai toks miškas traukęsis per Lietuvos žemę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 3 vienas, à adj. (3) 1. R16, MŽ20, D.Pošk, NdŽ vienintelis, išsiskiriantis iš kitų: Nėr išsipirkimo nuo mirtelės – vienà teisybė pasauly: laikas atėjo, i miršti Mžš. Visgi ta vienà motina, daugiau nebus, reikia prižiūrėt Trgn. Gal i pats buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viernas — ×viẽrnas, à (sl.) adj. (4) KBII114, KI538, KGr223, BS152, K, Cp, LB347, NdŽ, KŽ 1. Lex89, Q220,520, H, H212, R, R174,355, MŽ, MŽ231,475, MKr28, AA, N, M, Š kuriuo galima kliautis, pasitikėti, kuris ištikimas, patikimas, atsidavęs: Joji žmona… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”